OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

Ogólne warunki zakupu firmy GÜHRING Sp. z o.o.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej obowiązujące od dnia 01.10.2018

  § 1 Zakres stosowania

 1. Niniejsze ogólne warunki zakupu („OWZ”), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez Guhring Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Zagłębia Dąbrowskiego 21, KRS nr 0000174258 zwaną dalej „Guhring”.
 2. OWZ stanowią integralną część umów dotyczących zakupu przez Guhring towarów i usług od Dostawcy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje, kupuje, dostarcza, wytwarza towary lub wykonuje usługi.
 3. Niniejsze Warunki Zakupu obowiązują w sposób wyłączny; Guhring nie akceptuje innych warunków dostawy, które są sprzeczne lub odbiegają od OWZ, chyba że strony postanowiły inaczej. Wszelkie umowy zawarte między Guhring a Dostawcą w celu realizacji niniejszych warunków są sporządzane na piśmie. Uzupełnienia, zmiany lub uzgodnienia dodatkowe wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej.
 4. Dostawca zostanie pisemnie poinformowany o wszelkich zmianach niniejszych Warunków Zakupu. Jeśli Dostawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu, uznaje się je za zatwierdzone. Dostawca zobowiązany jest przesłać sprzeciw do Guhring w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych od powiadomienia przez Guhring o zmianie.
 5. Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami.
 6. Zamawiający po otrzymaniu sporządzonej przez Guhring oferty jest obowiązany do pisemnego potwierdzenia oferty Guhring. W razie sprzeczności pomiędzy OWS a zawartą przez strony umową, strony związane są treścią zawartej umowy.  
 7. Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony przez Guhring o wszelkich zmianach niniejszych OWS. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi pisemnego sprzeciwu, uznaje się je za zatwierdzone przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo złożyć sprzeciw w zakresie zmienionych OWS w terminie 7 dni od doręczenia zmienionych OWS. Brak reakcji ze strony Zamawiającego poczytywany jest jako zgoda na zmianę OWS.

  § 2 Zamówienie

 1. Zamówienia odbywają się poprzez złożenie Dostawcy pisemnego dokumentu zamówienia przez Guhring za pomocą wiadomości e-mail lub faksu wysłanego do Dostawcy. Dostawca po przesłaniu zamówienia obowiązany jest je potwierdzić w sposób wskazany w ust. 2. Dostawca powinien w sposób dokładny i z zachowaniem należytej staranności sporządzić ofertę, która odpowiadać będzie treści zamówienia Guhring. Jeżeli podczas sporządzania oferty okaże się, że towary Dostawcy odbiegają w sposób jakościowy lub ilościowy od wskazanych przez Guhring na zamówieniu, to Dostawca jest obowiązany wskazać w ofercie skierowanej do Guhring powyższą okoliczność, a Guhring jest uprawiony do pisemnego przyjęcia bądź odmowy przyjęcia zmian jakościowych lub ilościowych. Brak pisemnej akceptacji ze strony Guhring oznacza, że ww. zmiany nie obowiązują. Strony wyłączają możliwość dorozumianego zaakceptowania przez Guhring ww. zmian.
 2. Dostawca jest obowiązany potwierdzić za pomocą środków komunikacji przyjętych do składania zamówień przyjęcie od Guhring zamówienia i przygotować ofertę w terminie 3 dni roboczych. Jeśli Dostawca nie potwierdzi przyjęcia zamówienia w okresie wskazanym powyższej, Guhring ma prawo do odwołania zamówienia bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 3. Zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne dane dotyczące złożonego przez Guhring zamówienia (w szczególności numer zamówienia, oznaczenie referenta po stronie Guhring, cenę, termin płatności, termin realizacji dostawy, itp. ).
 4. W przypadku zmiany treści zamówienia po zaakceptowaniu zamówienia przez Dostawę, Guhring może dokonać zmian w przedmiocie dostawy w zakresie konstrukcji oraz wykonania. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ceny dostawy w związku z dokonanymi zmianami Strony ustalą w drodze osobnego porozumienia wartość dokonanych zmian.
 5. Przygotowanie oferty w odpowiedzi na zamówienie Guhring jest wiążące dla dostawcy oraz nie wymaga zapłaty przez Guhring wynagrodzenia za przygotowanie przez Dostawcę oferty.
 6. Korespondencję w zakresie realizacji zamówienia należy prowadzić z Działem Handlowym Guhring. Prowadzenie rozmów w zakresie oferty handlowej Dostawcy oraz podpisywanie jakiejkolwiek umowy z innymi działami wymaga wyraźnej zgody dzielonej przez osobę uprawnioną przez Dział Handlowy Guhring.
 7. Dostawca przyjmując do realizacji na rzecz Guhring zamówienie, gwarantuje, że przez okres 10 lat od realizowania przez Dostawcę zamówienia, wszelkie wymagane części zamienne lub podzespoły będą mogły być dostarczone do Guhring bez zbędnej zwłoki.

  § 3 Ceny, warunki płatności

 1. Ceny są cenami stałymi netto. Rozumiane jako z „dostawą z zakładu” (DDP zgodnie z Incoterms 2010) wraz z opakowaniem i z uwzględnieniem środków transportu towaru. Ustawowy podatek od towarów i usług nie jest wliczony w cenę.
 2. W przypadku indywidualnych ustaleń umownych "ex works" (EXW zgodnie z Incoterms 2010) dostawca jest zobowiązany do dostarczenia Guhring towaru natychmiast po jego wykonaniu za pośrednictwem spedytora Guhrnig.
 3. Po dostarczeniu towaru Dostawca wystawi Guhring fakturę VAT ze wskazaniem terminu zapłaty nie krótszego niż 30 dni. W przypadku gdy Guhring przed termin płatności wskazanym na fakturze dokona płatności, Dostawca udzieli Guhring 3 % skonta liczonego od wartości netto dostawy, gdy płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Guhring faktury VAT, 2 % skonta, gdy płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Guhring faktury VAT. W przypadku udzielenia Guhring skonta na zasadach opisanych powyższej zostanie wystawiona faktura korygująca do faktury VAT.
 4. Okresy płatności i skonto rozpoczynają bieg z chwilą otrzymania przez Guhring faktury, ale nie przed wpływem towaru lub, w przypadku usług, nie wcześniej niż przed ich odbiorem, o ile dokumentacja, zaświadczenia o kontroli (np. certyfikaty) lub inne wymagane prawem dokumenty zostaną dostarczone Guhring.
 5. Płatności dokonywane będą w PLN bez dodatkowych opłat na krajowy rachunek bankowy Dostawcy, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Płatności dokonywane są przelewem bankowym wskazanym na fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w terminie, jeżeli przelew został zlecony w banku w terminie płatności wskazanym na fakturze.
 7. Podwyżki cen wprowadzane przez Dostawcę w stosunku do Guhring powinny zostać zgłoszone do Działu Logistyki w terminie do trzech miesięcy przed datą ich wprowadzenia i zatwierdzone przez Guhring na piśmie.
 8. W przypadku spadku cen rynkowych uzgodnione ceny zostaną odpowiednio obniżone. Jeżeli Dostawca obniży swoje ceny przed realizacją zamówienia na rzecz Guhring, Guhring uzyska obniżkę towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone.
 9. Podstawą zapłaty za towar będzie przedłożenie przez Dostawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zawierać będzie faktyczne ilości, wagi lub inne jednostki, stanowiące podstawę dostawy, jak również uzgodnione ceny.
 10. Zapłata faktury nie stanowi uznania dostawy za zgodną z zamówieniem, a w szczególności nie stanowi rezygnacji z możliwości zgłaszania wad odnośnie zafakturowanych towarów.
 11. W przypadku wadliwej dostawy Guhring uprawniony jest do żądania wymiany towaru na nowy, usunięcia wady, żądania obniżenia wynagrodzenia oraz w przypadku wady istotnej odstąpienia od umowy.
 12. Dostawca nie jest uprawniony do cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Guhring.

  § 4 Dostawa

 1. Uzgodnione pomiędzy Stronami terminy i okresy dostaw są wiążące. Niedotrzymanie terminów dostawy i/lub innych terminów uprawnia Guhring do:
  1. pisemnego odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania całości lub części umowy określonego na wezwaniu Dostawcy oraz do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 30% od wartości netto dostawy
  2. żądania zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji dostawy w wysokości 0,2% wartość dostawy za każdy dzień opóźnienia.
  3. żądania zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku gdy Dostawca posiada wiedzę na temat tego, że nie dotrzyma terminu dostawy wskazanego na zamówieniu obowiązany jest niezwłocznie poinformować Guhring o tym fakcie ze wskazaniem przewidywalnego terminu dokonania dostawy. Powyższe nie zwalnia Dostawcy z zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia wskazanej w ust 1 lit. b).
 3. Kary umowne mogą być potrącane przez Guhring z jakichkolwiek należności Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę.
 4. Jeśli szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Guhring jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego tę kwotę w na zasadach ogólnych.
 5. Dodatkowe koszty związane z dotrzymaniem daty dostawy i spowodowany przez to przyspieszony transport leżą po stronie dostawcy
 6. Przyjęcie dostaw od Dostawcy następuje tylko w godzinach pracy Guhring. Guhring jest uprawniony do określenia w zamówieniu skierowanym do Dostawcy określonych godzin w ciągu dnia, w których może nastąpić dostawa.
 7. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę większej ilości dostawy niezgodnej z treścią zamówienia, Guhring jest uprawniony do ewentualnego zatwierdzenia większej ilości dostawy nie więcej niż do 10% (dziesięć procent) przekroczeń dostaw i do 5% (pięć procent) niedoboru w zakresie dostaw, po uprzednim uzyskaniu zgody Guhring.
 8. Dostawy odbywać się będą jednorazowo, częściowe dostawy są dozwolone tylko za pisemną zgodą Guhring. W przypadku gdy Dostawca bez pisemnej zgody Guhring dokona częściowych dostaw, zapłata za całość dostawy nastąpi dopiero po dostarczeniu całej dostawy.
 9. Jeśli dostawa nastąpi w terminie wcześniejszym niż wynikającym z zamówienia, Dostawca wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem pierwotnego terminu wynikającego z zamówienia.
 10. Siła wyższa czyli nadzwyczajna i niemożliwa do przewidzenia ani do zapobieżenia jej skutkom nawet pomimo zachowania zwyczajnych i nadzwyczajnych środków ostrożności okoliczność niezależna od Stron. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją w szczególności: zdarzenia związane z działaniem sił przyrody (np. powodzie, pożary, trzęsienia ziemi), epidemie o charakterze co najmniej regionalnym, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, zwalnia Strony umowy z obowiązku świadczenia usług przez czas trwania siły wyższej, po uprzednim zawiadomieniu drugiej strony. Jeżeli któraś ze Stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności Siły Wyższej, które mogą dotyczyć wypełnienia jej zobowiązań, powiadomi ona o tym niezwłocznie drugą Stronę. Strony umowy są zobowiązane do niezwłocznego do dostosowania zobowiązań do zmienionych okoliczności.
 11. Dostawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towaru do momentu przekazania towaru w miejscu dostawy. Dostawca jest obowiązany do ubezpieczenia przesyłki od uszkodzenia i utraty.
 12. Towary muszą być pakowane w taki sposób, aby spełniały wymagane warunki określone międzynarodowymi standardami (norma IPPC, ISPM 15). Za szkody powstałe w wyniku wadliwego opakowania odpowiada Dostawca. Towary mogą być pakowane jedynie w materiały opakowaniowe, którą są przyjazne dla środowiska.
 13. Jeśli Strony ustaliły, że przy dostawie zastosowane zostanie opakowanie wielokrotnego użytku będące własnością Dostawcy, to powinno ono być wyraźnie oznakowane nazwą firmy i siedzibą Dostawcy. Zwrot opakowania wielokrotnego użytku następuje na koszt i ryzyko Dostawcy, który jest obowiązany o dbanie o to, aby puste opakowania były odbierane.
 14. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia sytuacja ekonomiczna Dostawcy zacznie się pogarszać w sposób zagrażający realizacji umowy, jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, lub postępowanie układowe, Guhring ma prawo pisemnie odstąpić od umowy w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.

  § 5 Gwarancja

 1. Uzgodniona specyfikacja określona w zamówieniu jest częścią umowy i może być zmieniona tylko za obopólną zgodą. Wszelkie opisy, rysunki lub inne dokumenty, które mają być uznane za wiążące, są również uważane za specyfikację.
 2. Dostawca jest obowiązany dostarczyć towar wolny od wad. W szczególności odpowiada on wobec Guhring za to, aby dostawy i usługi były zgodne z normami technicznymi (wytyczne bezpieczeństwa, przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, CE itp.), obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzgodnionymi w zamówieniu właściwościami. Dostawca zobowiązuje się do stosowania w ramach realizacji dostaw produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, zasada ta ma również zastosowanie w stosunku do swoich dostawców oraz podwykonawców.
 3. W terminie 14 dni od dostarczenia towaru przez Dostawcę, Guhring dokona sprawdzenia towaru czy jest zgodny z zamówieniem pod względem odchyleń jakościowych i ilościowych.
 4. Guhring dokona zgłoszenia istnienia wad w terminie 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania towaru lub, w przypadku wad ukrytych, których nie można zidentyfikować podczas sprawdzenia towaru w sposób wskazany w ust. 3, licząc od dnia wykrycia. Jeżeli towar zostanie dostarczony bezpośrednio do kontrahenta Guhring termin ten ulega przedłużeniu o kolejne 15 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia towaru do siedziby kontrahenta Guhring.
 5. W przypadku wystąpienia wad towaru Guhring przysługują według wyboru prawa ustawowe określonego kodeksem cywilnym. Jeżeli dostawca nie usunie wad, Guhring po upływie terminu wskazanego na wezwaniu Dostawcy do usunięcia wad , może usunąć wady na koszt Dostawcy poprzez zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu lub dokonać zakupu towaru na koszt Dostawcy. Usuniecie wad powinno nastąpić w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od zawiadomienia o wadzie.
 6. Dostawca ponosi wobec Guhring odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości przez okres 240miesięcy od daty dostarczenia towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z uwzględnieniem postanowień Umowy.
 7. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Dostawca zobowiązany jest usunąć bezpłatnie wszelkie wady, jakie zostaną ujawnione w terminach określonych określono w ust. 5 niniejszej umowy albo nadzorować prawidłowe wykonywanie uprawnień Guhring przez podmiot, któremu to powierzył, a nadto uczestniczyć w ewentualnych postępowaniach sądowych lub toczących się przed innymi organami postępowaniach w następstwie ujawnionych wad oraz współdziałać z Guhring we wskazanym zakresie.
 8. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Guhring karty gwarancyjne wystawione przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń, w dacie dostarczenia dostawy.
 9. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Dostawcy.
 10. Płatność za dokonaną naprawę nie oznacza, że Guhring rezygnuje z uprawnień ustawowych w zakresie rękojmi i gwarancji.

  § 6 Wykonywanie prac

 1. Pracownicy Dostawcy niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, stosunek cywilnoprawny) wykonujące prace na terenie Guhring w ramach realizacji umowy zobowiązani są do przestrzegać przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwie (w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, przepisów wewnętrznych Guhring.). Nieprzestrzeganie ww. przepisów przez pracowników Dostawcy spowoduje, że w razie powstania szkody, odpowiedzialność Guhring jest wyłączona, chyba że do wyrządzenie szkody zostało spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.

  § 7 Ubezpieczenie

 1. Dostawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł
 2. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody powstałe w związku z realizacją Umowy wyrządzone osobom trzecim w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz szkody powstałe w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, w tym Guhring przez cały okres trwania umowy.
 3. Jeżeli Dostawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu i/lub jego zgodność z przepisami publiczno-prawnymi, jest on zobowiązany do zwolnienia Guhring od wszelkich konsekwencji wynikających z braku bezpieczeństwa lub zgodności produktu.
 4. Dostawca przekaże w momencie dostarczenia towarów deklarację zgodności CE, jeżeli Strony tak ustanowią.

  § 8 Prawa ochronne

 1. Towary wydawane lub wytwarzane na rzecz Guhring przez Dostawcę nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek ograniczeń w rozporządzaniu, a w szczególności nie są przedmiotem zastawu, zastawu rejestrowego lub użytkowania, a także nie są przedmiotem postępowania sądowego, podatkowego lub administracyjnego, w tym przedmiotem postępowania egzekucyjnego ani nie istnieją przesłanki do wszczęcia takowych postępowań, jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek umów, których skutkiem byłoby ich obciążenie lub zbycie, w tym nie istnieją żadne opcje, inne umowy lub porozumienia, które przewidują lub przyznają osobom trzecim prawo żądania ustanowienia w przyszłości zastawu, innego rodzaju zabezpieczenia lub obciążenia udziałów Spółki lub upoważniają do wezwania do ustanowienia takich obciążeń.
 2. Dostawca zwolni Guhring ze wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich oraz pokryje wszelkie koszty, z tym związane poniesione przez Guhring.
 3. Dostawca w przypadku dostarczenia lub wyprodukowania Guhring towaru obciążonego prawami lub roszczeniami osób trzecich zobowiązuje się do przystąpienia na żądanie Guhring do ewentualnego sporu prawnego i pokrycia kosztów ochrony prawnej poniesionych przez Guhring.

  § 9 Oprogramowanie, prawa użytkowania

 1. W przypadku zamówienia przez Guhring Oprogramowania (oprogramowanie, licencje, programy komputerowe, inne programy IT) zostanie ono dostarczane przez Dostawcę na rzecz Guhring jeżeli w zamówieniu nie uwzględniono inaczej na dostępnych w handlu nośnikach danych w postaci kodu do odczytu maszynowego wraz z dokumentacją użytkownika.
 2. Oprogramowanie, które powstanie na indywidualne potrzeby Guhring, jeżeli w zamówieniu nie uwzględniono inaczej, powinno zostać dostarczone w formie kodu źródłowego wraz z dokumentacją producenta. Kod źródłowy i dokumentacja producenta zostaną przekazane Guhring w chwili odbioru i muszą odpowiadać statusowi programu po zakończeniu fazy testowej.
 3. W przypadku wykrycia przez Guhring wady fizycznej oprogramowania Dostawca obowiązany jest niezwłocznie usunąć wadę oprogramowania uwzględnić usuniętą wadę w kodzie źródłowym i dokumentacji producenta, a kopię odpowiednio zaktualizowanej wersji niezwłocznie przekazać Guhring.
 4. Dostawca oświadcza, że w momencie przeniesienia majątkowych praw autorskich do oprogramowania wskazanego w ust. 1 posiadać będzie do niego autorskie prawa majątkowe.
 5. Wykonawca, z chwilą przekazania oprogramowania przenosi na Guhring majątkowe prawa autorskie do towarów na wszelkich polach eksploatacji znanych Stronom w chwili zawierania umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach.
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  3. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
  5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału
  6. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP) oraz audiowizualnych,
  7. wykorzystanie na stronach internetowych,
  8. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  9. wprowadzania do obrotu,
  10. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania w dowolnej formie,
  11. publiczne udostępnianie w dowolnej formie,
  12. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
  13. wystawiania,
  14. wyświetlania w całości lub we fragmentach,
  15. najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/ lub udzielania licencji na wykorzystywania komercyjne i inne dowolnym osobom trzecim,
  16. nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej;
  17. prawa zależne, w tym nieograniczone prawo do wykorzystywania dzieła w formie opracowanej, dowolnie bez ograniczeń w czasie, w celach wydawniczych, promocyjnych oraz wszystkich innych wynikających z pól eksploatacji określonych w niniejszej Umowie.
 6. Przeniesienie praw, o którym mowa w ustępach poprzedzających, obejmuje zezwolenie dla Guhring, jak również jego następców prawnych do wykonywania praw zależnych do oprogramowania, jak również utworów powstałych z wykorzystaniem oprogramowania lub jego fragmentów, oraz ich modyfikacji. W szczególności Guhring uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji oprogramowania.
 7. Guhring ma prawo do korzystania z dowolnych fragmentów oprogramowania i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 powyżej. Guhring przysługuje nieograniczone prawo włączania całości oprogramowania lub jego dowolnych fragmentów do innych utworów.
 8. Guhring przysługuje prawo do przenoszenia uprawnień, o których mowa w ustępach powyżej oraz praw pokrewnych na osoby trzecie.
 9. Guhring przysługuje prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi określonymi powyżej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 10. Z chwilą przekazania Guhring oprogramowania, Dostawca przenosi na Guhring własność egzemplarza, na którym utrwalono oprogramowanie.

  § 10 Zastrzeżenie tytułu praw własności

 1. Towar staje się własnością Guhring w momencie dostawy. Przedmioty, które zostały w całości lub w części wyprodukowane lub przetworzone przez Dostawcę na nasz koszt, stają się własnością Guhring po wytworzeniu.
 2. W przypadku gdy wykonanie dostawy lub usługi będzie wymagało użycia materiałów lub narzędzi będących własnością Guhring dostarczane przez Guhring części i/lub materiały pozostają własnością Guhring. Dostarczone przez Guhring materiały powinny być przechowywane i oznakowane oddzielnie, powinny być odpowiednio ubezpieczone od ognia, wody, kradzieży i innych szkód na koszt dostawcy oraz używane zgodnie z przeznaczeniem. Guhring może zwrócić się do Dostawcy z żądaniem przedłożenia stosowanej kopii polisy. W przypadku wytworzenia TOWARÓW przez Dostawcę przy użyciu materiałów lub narzędzi Guhring, Guhring staje się właścicielem przekształconych lub nowo powstałych przedmiotów.
 3. Dostawca jest zobowiązany do używania należących do Guhring narzędzi i/lub modeli wyłącznie do produkcji zamówionego przez Guhring towaru.

  § 11 Dokumentacja techniczna

 1. Dostawa dokumentacji technicznej i wszystkich wymaganych protokołów stanowi część dostawy głównej i jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
 2. Dokumentacja techniczna musi być zgodna z przepisami polskimi i wspólnotowymi, normami ISO oraz wszystkimi uznanymi przepisami technicznymi.
 3. Dokumentacja techniczna jest dostarczana w następujący sposób:
  1. Format A4 i A3 w formie cyfrowej jako nośnik danych.
  2. Większe formaty i formaty specjalne w wersji papierowej.
  3. Dane cyfrowe muszą być udostępniane w formie niechronionej.
  4. Jeśli używany jest format "Adobe PDF", nie należy aktywować żadnej ochrony plików, gdyż to uniemożliwia integrację z dokumentacją Guhring.
  5. Wszystkie używane czcionki muszą być osadzone w dokumencie.
 4. Ze względu na złożoność dokumentów, wady mogą być wykryte przez Guhring dopiero po pewnym czasie od przyjęcia instalacji do eksploatacji, nie później niż 60 dni od uruchomienia. Dostawca jest również zobowiązany do niezwłocznego skorygowania dokumentów w przypadku zgłoszenia wad przez Guhring w terminie wskazanym w niniejszym ustępie.
 5. Techniczna integracja dostarczonej dokumentacji z dokumentacją ogólną nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za kompletność i poprawność jego dokumentów.
 6. W przypadku przedmiotów dostawy, których sposób obsługi nie jest ogólnie znany, instrukcje montażu i obsługi należy przedłożyć Guhring w dwóch egzemplarzach, bez szczególnego wezwania, najpóźniej na 2 tygodnie przed dostawą.

  § 12 Poufność

 1. Dostawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych i technicznych i/lub danych związanych z zawarciem umowy i z niej wynikających lub otrzymanych w jej ramach.
 2. Dostawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich otrzymanych ilustracji, rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów i informacji. Mogą one zostać ujawnione osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą Guhring. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po wykonaniu niniejszej umowy; wygasa, jeżeli i w zakresie, w jakim wiedza produkcyjna zawarta w dostarczonych ilustracjach, rysunkach, obliczeniach i innych dokumentach stanie się powszechnie znana.
 3. Dostawca obowiązany jest również do zobowiązania podmiotów działających na jego rzecz do zachowania poufności w związku z realizacją niniejszej umowy.

  § 13 Potwierdzenie pochodzenia, cło, towary niebezpieczne

 1. Jeżeli przepisy prawa polskiego będą tego wymagać, Dostawca jest obowiązany określić pochodzenie towarów, numer taryfy celnej oraz, w stosownych przypadkach, dostarczyć opis towarów niebezpiecznych dla każdego dostarczonego przez niego towaru i stale go aktualizować (oferta, przyjęcie, potwierdzenie zamówienia, dowód dostawy, faktura). Za prawidłowość tych informacji odpowiada Dostawca. Wszelkie zmiany w przypadku oznaczeń towarów niebezpiecznych muszą być zgłaszane Guhring na piśmie. O zmianach pochodzenia towarów i numeru taryfy celnej należy również niezwłocznie powiadomić na piśmie.
 2. Dostawca jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej faktem, że deklarowane pochodzenie towaru nie jest uznane przez właściwy organ w wyniku nieprawidłowego poświadczenia lub braku możliwości weryfikacji.
 3. Dostawca ponosi wszelkie możliwe cła, podatki, daniny i koszty przywozu w powiązaniu z zamówieniem.
 4. W przypadku dostaw z kraju należącego do UE poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy podać unijny numer identyfikacyjny VAT.

  § 14 Klauzule końcowe

 1. Miejscem realizacji dostawy jest miejsce odbioru towaru określone w zamówieniu, ewentualnie siedziba firmy kontrahenta Guhring.
 2. Odpowiednim sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Guhring lub siedziby Dostawcy, chyba że zastosowywanie znajdować będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego o właściwości wyłącznej
 3. Umowa jest realizowana i zawierana w oparciu o przepisy prawa polskiego. Językiem dokumentów i porozumiewania się jest język polski.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków lub umowy zawartej między nami a dostawcą są lub staną się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.
 5. Dostawcę informuje się, że umieszczenie Guhring na listach referencyjnych lub w broszurach firmowych dostawcy wymaga wyraźnej pisemnej zgody Zarządu Firmy Guhring.
 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy będą kierować na dane adresowe wskazane we wstępie Umowy. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne.
 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Do pobranie w formie PDF: pobierz

Copyright © 2013 Gühring Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja BROKOM.NET outsourcing IT