OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne warunki sprzedaży firmy GÜHRING Sp. z o.o.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej obowiązujące od dnia 01.10.2018

  § 1 Informacje ogólne, zakres obowiązywania

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („OWS”), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez Guhring Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Zagłębia Dąbrowskiego 21, KRS nr 0000174258, zwaną dalej „Guhring”.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów dotyczących sprzedaży przez Guhring towarów i usług na rzecz Dostawców, Odbiorców, Zamawiających (podmioty te niezależnie od użytej nazwy będą określane w niniejszym OWS jako „Zamawiający”), którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamawiają za pośrednictwem Guhring towary, produkty, kupują za pośrednictwem Guhring towary, produkty lub zlecają Guhring wykonanie usług.
 3. Niniejsze OWS obowiązują w sposób wyłączny. Guhring nie uznaje innych warunków Zamawiającego, które są sprzeczne lub odbiegają od OWS Guhring, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Guhring, a Zamawiającym w celu wykonania umowy są określone w niniejszych OWS w formie pisemnej. Wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami.
 6. Zamawiający po otrzymaniu sporządzonej przez Guhring oferty jest obowiązany do pisemnego potwierdzenia oferty Guhring. W razie sprzeczności pomiędzy OWS a zawartą przez strony umową, strony związane są treścią zawartej umowy.  
 7. Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony przez Guhring o wszelkich zmianach niniejszych OWS. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi pisemnego sprzeciwu, uznaje się je za zatwierdzone przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo złożyć sprzeciw w zakresie zmienionych OWS w terminie 7 dni od doręczenia zmienionych OWS. Brak reakcji ze strony Zamawiającego poczytywany jest jako zgoda na zmianę OWS.

  § 2 Oferta, dokumenty ofertowe

 1. Oferta sporządzona przez Guhring stanowi propozycję sprzedaży lub wykonania usługi oraz określa istotne warunki przyszłej umowy, z tym zastrzeżeniem, że zamówienie złożone przez Zamawiającego jest wiążące oraz podlega akceptacji przez Guhring.
 2. Guhring ze względu na postęp techniczny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie konstrukcji i formy towaru do momentu wydania towaru.
 3. Guhring zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów i wzorów przesyłanych niezależnie od formy Zamawiającemu. Dotyczy to również takich dokumentów pisemnych, które są oznaczone jako "poufne". Przygotowanie przez Guhring dla Zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszych ustępie i ich przesłanie Zamawiającemu nie oznacza, że Guhring przenosi na rzecz Zamawiającego prawa własności oraz prawa autorskie do ww. dokumentów, chyba że strony podpiszą osobną umowę, która określać będzie warunki przejścia ww. praw. Jakiekolwiek naruszenie przez Zamawiającego ww. postanowień związane będzie z zapłatą na rzecz Guhring kary umownej w wysokości 100.000 zł. Wymiary i dane konstrukcyjne standardowych narzędzi wymienionych w dokumentach odpowiadają normom obowiązującym w momencie składania zlecenia.
 4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia Zamawiającego, Zamawiający przekaże Guhring dokumenty (np. rysunki, wzorce, próbki itp.), Guhring zobowiązuje się w sporządzonych na podstawie przesłanych przez Zamawiającego dokumentów nie naruszać praw autorskich osób trzecich. Jeżeli jednak prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, Zamawiający zobowiązany jest zwolnić Guhring z wszelkich odpowiedzialności z tego tytułu w stosunku do osób trzecich. Guhring nie jest zobowiązany do sprawdzania dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego pod kątem ewentualnego naruszenia przez przesłane dokumenty praw autorskich osób trzecich.
 5. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego narzędzi specjalnych lub produktów specjalnych, Guhring może zwiększyć lub zmniejszyć ilość objętą zamówieniem o ok. 10 %, ale nie mniej niż lub nie więcej niż o 2 sztuki. Rozliczeniu ulega zamawiana ilość.
 6. W przypadku zwrotów lub wymian towarów, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszych OWS, są one możliwe po ich uprzednim uzgodnieniu z Guhring i dotyczą jedynie tych towarów, których dostawa nastąpiła w ciągu 30 dni liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Guhring. Do zwrotów lub wymian należy dołączyć odpowiednią dokumentację (np. numer zlecenia, numer faktury).
 7. Ewentualne zwroty i wymiany towarów będą przyjmowane przez Guhring jedynie w przypadku produktów, towarów magazynowych, jeśli artykuły te są nowe, w stanie wolnym od wad oraz w przypadku opłacenia przez Zamawiającego zwrotu towarów. W przypadku zwrotu lub wymiany zamówionego towaru Guhring może pobierać opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości netto towaru. Minimalna opłata manipulacyjna za zwrot lub wymianę towaru wynosi 10%. Guhring wyklucza zwroty i wymiany produktów specjalnych oraz produkowanych na specjalne zamówienie Zamawiającego.

  § 3 Ceny, warunki płatności

 1. Ceny wskazane w ofercie lub zamówieniu nie obejmują ceny opakowania lub jego wyładunku; opakowanie oraz usługa wyładunku jest w razie potrzeby rozliczana osobno. Opakowanie z chwilą wydania towaru staje się własnością Zamawiającego.
 2. Ceny towarów wskazane w ofercie lub zamówieniu są cenami netto. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wykazany na fakturze według ustawowej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. W przypadku gdy cena zakupu jest obliczana w walucie obcej to Guhring dokonuje przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Guhring może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
 4. Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, Guhring jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.
 5. Zamawiający ma prawo do potrącenia wzajemnych należności wobec Guhring tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone wyrokiem, postanowieniem lub innym orzeczeniem sądu, lub roszczenia te zostały uznane przez Guhring oświadczeniem o uznaniu długu.
 6. O ile Strony nie zastrzegły, że w określonym okresie współpracy stron obowiązywać będą ceny stałe, Guhring zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cen w związku ze zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zmianami w wysokości wynagrodzeń, zwiększeniem kosztów materiałów i dystrybucji .

  § 4 Czas dostawy

 1. Termin realizacji dostawy wskazany przez Guhring zostanie określony z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia możliwie jak najdokładniej, wedle najlepszej wiedzy Guhring.
 2. Wskazany przez Guhring termin dostawy rozpoczyna swój bieg od wpłynięcia potwierdzenia zamówienia przez Guhring do Zamawiającego, oraz wymaga by Zamawiający współdziałał przy wykonaniu umowy tj. poprzez wpłacenie przez Zamawiającego uzgodnionej zaliczki, wykonanie ciążącego na Zamawiającym obowiązku uzyskania odpowiednich dokumentów . W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków Guhring zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonania umowy.
 3. Termin dostawy wskazany przez Guhring ulega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, na które Guhring nie ma wpływu tj. w ramach sporów zbiorowych, w szczególności wystąpienia strajków, lokautów, zamieszek, działań zbrojnych, powodzi, pożarów, trzęsień ziemi, jak również w przypadku innych nieprzewidzianych przeszkód. Jeśli ww. okoliczności wystąpią u jednego z podwykonawców Guhring, postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, które mogą dotyczyć wypełniania zobowiązań, Guhring niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu powyższych okoliczności. Strony zobowiązane są do niezwłocznego dostosowania zobowiązań do zmienionych okoliczności. W przypadku gdy ze względu na wystąpienie powyższych okoliczności wykonanie dostawy zostanie wstrzymane na okres czterech miesięcy lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dostawa nie zostanie wykonana, każda ze Stron może od umowy dostawy odstąpić w całości lub w części w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym zdaniu. Zamawiającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązany jest przyjąć dostawy częściowe.
 5. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Zamawiającego lub zawinionego naruszenia przez Zamawiającego innych zobowiązań dotyczących wykonania zamówienia, Guhring jest uprawniony do żądania odszkodowania za poniesione w tym zakresie szkody, łącznie z wszelkimi dodatkowymi kosztami w postaci rzeczywistej straty i utraconych korzyści.
 6. W przypadku gdy dostawa towarów dotyczyć będzie dostawy towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienia mogą być realizowane przez Guhring w przypadku gdy Zamawiający uzyska wydane przez właściwe organy niezbędne zezwolenia, jeżeli przepisy prawa danego państwa tego wymagają.

  § 5 Przejście ryzyka

 1. O ile w potwierdzeniu zamówienia Guhring nie wskazał inaczej uważa się, że dostawa następuje na zasadach określonych w Incoterm EXW – EX WORKS („od zakładu”).
 2. Dostawa towarów może zostać objęta ubezpieczeniem transportowym; koszty z tym związane ponosi Zamawiający.
 3. Zgodnie z regułami Incoterm we wszystkich przypadkach ryzyko przechodzi na Zamawiającego, gdy towar opuszcza naszą fabrykę lub gdy Zamawiający zostanie poinformowany, że towar jest gotowy do wysyłki. Dotyczy to również częściowej dostawy lub wysyłki towaru na żądanie i koszt Zamawiającego.

  § 6 Odpowiedzialność z tytułu wad

 1. Zamawiający w chwili dostarczenia towaru lub wykonania usługi obowiązany jest zbadać dostarczony towar lub wykonaną usługę pod kątem istnienia wad. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie dostawy Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zgłosić wystąpienie wady na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostawy towaru lub otrzymania wykonanej usługi. Zamawiający jest zobowiązany do złożenia każdego zawiadomienia o wadzie w formie pisemnej; musi ono zawierać dokładne informacje na temat domniemanych indywidualnych wad.
 2. Jeżeli w przedmiocie dostawy występuje wada i zostanie ona zgłoszona w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Guhring jest uprawniony według własnego wyboru, do usunięcia wady lub dostawy nowego, wolnego od wad przedmiotu. Koszty związane z usunięciem wad w postaci demontażu i dostarczenia towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia ponosi Guhring . Wymienione przez Guhring części w ramach naprawy wad są własnością Guhring i nie są wydawane Zamawiającemu.
 3. W przypadku, gdy koszty wymiany towaru na wolny od wad lub koszty usunięcia wady przez Guhring przewyższają cenę towaru, Guhring może odmówić Zamawiającemu wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 4. Zamawiający jest obowiązany na koszt Guhring dostarczyć towar wadliwy do siedziby Guhring lub do miejsca, w którym towar został Zamawiającemu wydany. Zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań by kwota za dostarczone na koszt Guhring towary uwzględniała stawki rynkowe oraz dokonać należytej staranności co do wyboru przewoźnika. Guhring jest uprawniony do zakwestionowania żądanej przez Zamawiającego kwoty dostarczenia towaru. W przypadku gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Zamawiającego towaru do Guhring byłoby nadmiernie utrudnione, Zamawiający po uprzednim pisemnym powiadomieniu Guhring o ww. utrudnieniach jest obowiązany udostępnić Guhring towar w miejscu, w którym towar się znajduje.
 5. W przypadku gdy wymiana rzeczy na rzecz wolną od wad jest niemożliwa, Zamawiający ma prawo, zażądać obniżenia ceny zakupionego towaru.
 6. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi do wad związanych z normalnym zużyciem towarów oraz do wad powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji towaru. Jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia bez uprzedniej zgody Guhring dokona jakiejkolwiek ingerencji w przedmiot dostawy lub wykona niewłaściwe prace naprawcze lub zmiany, lub podejmie takie prace bez uprzedniej zgody Guhring, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi.
 7. W przypadku gdy na skutek okoliczności zawinionych po stronie Guhring dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Guhring, odpowiedzialność Guhring z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona jedynie do rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego, która to szkoda nie może przekraczać kwoty 200.000,00 zł będącej maksymalną kwotą odpowiedzialności Guhring za szkodę. Wyłączone jest dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę.
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych Guhring dokumentów i informacji związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający oświadcza, że wskazane w dokumentach informacje w zakresie realizacji dostawy są dokładne, a wskazane wymiary odpowiadają rzeczywistym warunkom. Odpowiedzialność z tytułu przekazania przez Zamawiającego błędnych, niepełnych lub niewłaściwych informacji i dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy ponosi Zamawiający, a w przypadku gdy Guhring poniesienie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia w oparciu o niewłaściwe dane wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający ponosić będzie z tego tytułu koszty.
 9. W przypadku zgłoszenia wady przez Zamawiającego, zobowiązany jest on umożliwić Guhring sprawdzenie towaru objętego wadą.
 10. W przypadku nieuzasadnionych zawiadomień o wadach, które prowadzą do podjęcia przez Guhring czynności wyjaśniających, związanym ze znacznym nakładem pracy pracowników Guhring lub z poniesieniem znacznych kosztów, w wyjątkowych przypadkach kosztami czynności wyjaśniających może zostać obciążony Zamawiający.
 11. Guhring ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem 12 miesięcy licząc od dnia stwierdzenia wady.

  § 7 Odpowiedzialność całkowita (łączna)

 1. Strony wykluczają jakąkolwiek inną odpowiedzialność z tytułu powstania wad niż ta określona w § 6 niniejszych OWS.

  § 8 Zabezpieczenie dotyczące zastrzeżenia własności

 1. Guhring zastrzega sobie własność przedmiotu dostawy aż do momentu uiszczenia całości ceny przez Zamawiającego. W przypadku braku płatności, Guhring jest uprawniony do odebrania przedmiotu dostawy. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do przeniesienia na Guhring wszelkich istniejących roszczeń dotyczących ewentualnego wydania rzeczy przez osoby trzecie. Zamawiający umożliwi Guhring wejście do pomieszczeń, w których znajduje się towar będący własnością Guhring. Po odebraniu przedmiotu sprzedaży Guhring jest uprawniony do jego sprzedaży; wartości uzyskane ze sprzedaży zostaną rozliczone z zobowiązaniami Zamawiającego.

  § 9 Współdziałanie Zamawiającego

 1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Guhring przy wykonywaniu usługi. W szczególności do:
  1. zapewnienia odpowiedniego dojazdu, transportu, części montażowych i wózków dźwigowych niezbędnych do wykonania usługi;
  2. zapewnienia zamykanego na klucz, zabezpieczonego przed kradzieżą pomieszczenia do przechowywania narzędzi oraz pomieszczenia dla personelu montażowego;
  3. ochrony miejsca montażu i materiałów przed wszelkiego rodzaju szkodliwymi wpływami;
  4. zapewnienia odpowiedniej odzieży ochronnej lub środków ochronnych w utrudnionych warunkach pracy, takich jak szkodliwe opary, gazy, kwasy, pyły, powietrze itp., jak również zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej lub środków ochronnych gdy wymaga tego miejsce wykonania usługi;
  5. przeszkolenia pracowników Guhring z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obwiązujących w miejscu wykonania umowy;
  6. niezwłocznego powiadomienia Guhring gdy pracownicy Guhring ulegną wypadkowi oraz zapewnienia natychmiastowej opieki medycznej;
  7. jeżeli miejsce wykonania usługi znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do uzyskania niezbędnych zezwoleń na wjazd pracowników Guhring do miejsca wykonania usługi, uzyskania niezbędnych zezwoleń wymaganych do wykonania i montażu urządzeń oraz zapoznania pracowników Guhring z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  § 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS dotyczą świadczenia usług i dostawy towarów pomiędzy przedsiębiorcami. Sądem właściwym w przypadku sporów powstałych na gruncie niniejszych OWS jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Guhring, chyba że zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego o właściwości wyłącznej.
 2. Umowa jest realizowana i zawierana w oparciu o przepisy prawa polskiego. Językiem dokumentów i porozumiewania się jest język polski.
 3. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie wskazano inaczej, miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Guhring.
 4. Guhring może wprowadzać wybrane dane Zamawiających do podłączonych baz danych w celu sprawdzenia sytuacji finansowej Zamawiającego.
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków lub umowy zawartej między Guhring a Zamawiającym są lub staną się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.
 6. Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Do pobranie w formie PDF: pobierz

Ogólne warunki sprzedaży firmy GÜHRING AVIATION TOOLS SERVICES Sp. z o.o.

z siedzibą w Jasionce obowiązujące od dnia 01.10.2018

  § 1 Informacje ogólne, zakres obowiązywania

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („OWS”), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez Guhring Aviation Tools Services Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), KRS nr 0000504948, zwaną dalej „Guhring”.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów dotyczących sprzedaży przez Guhring towarów i usług na rzecz Dostawców, Odbiorców, Zamawiających (podmioty te niezależnie od użytej nazwy będą określane w niniejszym OWS jako „Zamawiający”), którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamawiają za pośrednictwem Guhring towary, produkty, kupują za pośrednictwem Guhring towary, produkty lub zlecają Guhring wykonanie usług.
 3. Niniejsze OWS obowiązują w sposób wyłączny. Guhring nie uznaje innych warunków Zamawiającego, które są sprzeczne lub odbiegają od OWS Guhring, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Guhring, a Zamawiającym w celu wykonania umowy są określone w niniejszych OWS w formie pisemnej. Wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami.
 6. Zamawiający po otrzymaniu sporządzonej przez Guhring oferty jest obowiązany do pisemnego potwierdzenia oferty Guhring. W razie sprzeczności pomiędzy OWS a zawartą przez strony umową, strony związane są treścią zawartej umowy.
 7. Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony przez Guhring o wszelkich zmianach niniejszych OWS. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi pisemnego sprzeciwu, uznaje się je za zatwierdzone przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo złożyć sprzeciw w zakresie zmienionych OWS w terminie 7 dni od doręczenia zmienionych OWS. Brak reakcji ze strony Zamawiającego poczytywany jest jako zgoda na zmianę OWS.

  § 2 Oferta, dokumenty ofertowe

 1. Oferta sporządzona przez Guhring stanowi propozycję sprzedaży lub wykonania usługi oraz określa istotne warunki przyszłej umowy, z tym zastrzeżeniem, że zamówienie złożone przez Zamawiającego jest wiążące oraz podlega akceptacji przez Guhring.
 2. Guhring ze względu na postęp techniczny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie konstrukcji i formy towaru do momentu wydania towaru.
 3. Guhring zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów i wzorów przesyłanych niezależnie od formy Zamawiającemu. Dotyczy to również takich dokumentów pisemnych, które są oznaczone jako "poufne". Przygotowanie przez Guhring dla Zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszych ustępie i ich przesłanie Zamawiającemu nie oznacza, że Guhring przenosi na rzecz Zamawiającego prawa własności oraz prawa autorskie do ww. dokumentów, chyba że strony podpiszą osobną umowę, która określać będzie warunki przejścia ww. praw. Jakiekolwiek naruszenie przez Zamawiającego ww. postanowień związane będzie z zapłatą na rzecz Guhring kary umownej w wysokości 100.000 zł. Wymiary i dane konstrukcyjne standardowych narzędzi wymienionych w dokumentach odpowiadają normom obowiązującym w momencie składania zlecenia.
 4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia Zamawiającego, Zamawiający przekaże Guhring dokumenty (np. rysunki, wzorce, próbki itp.), Guhring zobowiązuje się w sporządzonych na podstawie przesłanych przez Zamawiającego dokumentów nie naruszać praw autorskich osób trzecich. Jeżeli jednak prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, Zamawiający zobowiązany jest zwolnić Guhring z wszelkich odpowiedzialności z tego tytułu w stosunku do osób trzecich. Guhring nie jest zobowiązany do sprawdzania dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego pod kątem ewentualnego naruszenia przez przesłane dokumenty praw autorskich osób trzecich.
 5. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego narzędzi specjalnych lub produktów specjalnych, Guhring może zwiększyć lub zmniejszyć ilość objętą zamówieniem o ok. 10 %, ale nie mniej niż lub nie więcej niż o 2 sztuki. Rozliczeniu ulega zamawiana ilość.
 6. W przypadku zwrotów lub wymian towarów, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszych OWS, są one możliwe po ich uprzednim uzgodnieniu z Guhring i dotyczą jedynie tych towarów, których dostawa nastąpiła w ciągu 30 dni liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Guhring. Do zwrotów lub wymian należy dołączyć odpowiednią dokumentację (np. numer zlecenia, numer faktury).
 7. Ewentualne zwroty i wymiany towarów będą przyjmowane przez Guhring jedynie w przypadku produktów, towarów magazynowych, jeśli artykuły te są nowe, w stanie wolnym od wad oraz w przypadku opłacenia przez Zamawiającego zwrotu towarów. W przypadku zwrotu lub wymiany zamówionego towaru Guhring może pobierać opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości netto towaru. Minimalna opłata manipulacyjna za zwrot lub wymianę towaru wynosi 10%. Guhring wyklucza zwroty i wymiany produktów specjalnych oraz produkowanych na specjalne zamówienie Zamawiającego.

  § 3 Ceny, warunki płatności

 1. Ceny wskazane w ofercie lub zamówieniu nie obejmują ceny opakowania lub jego wyładunku; opakowanie oraz usługa wyładunku jest w razie potrzeby rozliczana osobno. Opakowanie z chwilą wydania towaru staje się własnością Zamawiającego.
 2. Ceny towarów wskazane w ofercie lub zamówieniu są cenami netto. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wykazany na fakturze według ustawowej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. W przypadku gdy cena zakupu jest obliczana w walucie obcej to Guhring dokonuje przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Guhring może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
 4. Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, Guhring jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.
 5. Zamawiający ma prawo do potrącenia wzajemnych należności wobec Guhring tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone wyrokiem, postanowieniem lub innym orzeczeniem sądu, lub roszczenia te zostały uznane przez Guhring oświadczeniem o uznaniu długu.
 6. O ile Strony nie zastrzegły, że w określonym okresie współpracy stron obowiązywać będą ceny stałe, Guhring zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cen w związku ze zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zmianami w wysokości wynagrodzeń, zwiększeniem kosztów materiałów i dystrybucji .

  § 4 Czas dostawy

 1. Termin realizacji dostawy wskazany przez Guhring zostanie określony z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia możliwie jak najdokładniej, wedle najlepszej wiedzy Guhring.
 2. Wskazany przez Guhring termin dostawy rozpoczyna swój bieg od wpłynięcia potwierdzenia zamówienia przez Guhring do Zamawiającego, oraz wymaga by Zamawiający współdziałał przy wykonaniu umowy tj. poprzez wpłacenie przez Zamawiającego uzgodnionej zaliczki, wykonanie ciążącego na Zamawiającym obowiązku uzyskania odpowiednich dokumentów . W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków Guhring zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonania umowy.
 3. Termin dostawy wskazany przez Guhring ulega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, na które Guhring nie ma wpływu tj. w ramach sporów zbiorowych, w szczególności wystąpienia strajków, lokautów, zamieszek, działań zbrojnych, powodzi, pożarów, trzęsień ziemi, jak również w przypadku innych nieprzewidzianych przeszkód. Jeśli ww. okoliczności wystąpią u jednego z podwykonawców Guhring, postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, które mogą dotyczyć wypełniania zobowiązań, Guhring niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu powyższych okoliczności. Strony zobowiązane są do niezwłocznego dostosowania zobowiązań do zmienionych okoliczności. W przypadku gdy ze względu na wystąpienie powyższych okoliczności wykonanie dostawy zostanie wstrzymane na okres czterech miesięcy lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dostawa nie zostanie wykonana, każda ze Stron może od umowy dostawy odstąpić w całości lub w części w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym zdaniu. Zamawiającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązany jest przyjąć dostawy częściowe.
 5. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Zamawiającego lub zawinionego naruszenia przez Zamawiającego innych zobowiązań dotyczących wykonania zamówienia, Guhring jest uprawniony do żądania odszkodowania za poniesione w tym zakresie szkody, łącznie z wszelkimi dodatkowymi kosztami w postaci rzeczywistej straty i utraconych korzyści.
 6. W przypadku gdy dostawa towarów dotyczyć będzie dostawy towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienia mogą być realizowane przez Guhring w przypadku gdy Zamawiający uzyska wydane przez właściwe organy niezbędne zezwolenia, jeżeli przepisy prawa danego państwa tego wymagają.

  § 5 Przejście ryzyka

 1. O ile w potwierdzeniu zamówienia Guhring nie wskazał inaczej uważa się, że dostawa następuje na zasadach określonych w Incoterm EXW – EX WORKS („od zakładu”).
 2. Dostawa towarów może zostać objęta ubezpieczeniem transportowym; koszty z tym związane ponosi Zamawiający.
 3. Zgodnie z regułami Incoterm we wszystkich przypadkach ryzyko przechodzi na Zamawiającego, gdy towar opuszcza naszą fabrykę lub gdy Zamawiający zostanie poinformowany, że towar jest gotowy do wysyłki. Dotyczy to również częściowej dostawy lub wysyłki towaru na żądanie i koszt Zamawiającego.

  § 6 Odpowiedzialność z tytułu wad

 1. Zamawiający w chwili dostarczenia towaru lub wykonania usługi obowiązany jest zbadać dostarczony towar lub wykonaną usługę pod kątem istnienia wad. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie dostawy Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zgłosić wystąpienie wady na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostawy towaru lub otrzymania wykonanej usługi. Zamawiający jest zobowiązany do złożenia każdego zawiadomienia o wadzie w formie pisemnej; musi ono zawierać dokładne informacje na temat domniemanych indywidualnych wad.
 2. Jeżeli w przedmiocie dostawy występuje wada i zostanie ona zgłoszona w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Guhring jest uprawniony według własnego wyboru, do usunięcia wady lub dostawy nowego, wolnego od wad przedmiotu. Koszty związane z usunięciem wad w postaci demontażu i dostarczenia towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia ponosi Guhring . Wymienione przez Guhring części w ramach naprawy wad są własnością Guhring i nie są wydawane Zamawiającemu.
 3. W przypadku, gdy koszty wymiany towaru na wolny od wad lub koszty usunięcia wady przez Guhring przewyższają cenę towaru, Guhring może odmówić Zamawiającemu wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 4. Zamawiający jest obowiązany na koszt Guhring dostarczyć towar wadliwy do siedziby Guhring lub do miejsca, w którym towar został Zamawiającemu wydany. Zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań by kwota za dostarczone na koszt Guhring towary uwzględniała stawki rynkowe oraz dokonać należytej staranności co do wyboru przewoźnika. Guhring jest uprawniony do zakwestionowania żądanej przez Zamawiającego kwoty dostarczenia towaru. W przypadku gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Zamawiającego towaru do Guhring byłoby nadmiernie utrudnione, Zamawiający po uprzednim pisemnym powiadomieniu Guhring o ww. utrudnieniach jest obowiązany udostępnić Guhring towar w miejscu, w którym towar się znajduje.
 5. W przypadku gdy wymiana rzeczy na rzecz wolną od wad jest niemożliwa, Zamawiający ma prawo, zażądać obniżenia ceny zakupionego towaru.
 6. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi do wad związanych z normalnym zużyciem towarów oraz do wad powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji towaru. Jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia bez uprzedniej zgody Guhring dokona jakiejkolwiek ingerencji w przedmiot dostawy lub wykona niewłaściwe prace naprawcze lub zmiany, lub podejmie takie prace bez uprzedniej zgody Guhring, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi.
 7. W przypadku gdy na skutek okoliczności zawinionych po stronie Guhring dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Guhring, odpowiedzialność Guhring z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona jedynie do rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego, która to szkoda nie może przekraczać kwoty 200.000,00 zł będącej maksymalną kwotą odpowiedzialności Guhring za szkodę. Wyłączone jest dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę.
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych Guhring dokumentów i informacji związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający oświadcza, że wskazane w dokumentach informacje w zakresie realizacji dostawy są dokładne, a wskazane wymiary odpowiadają rzeczywistym warunkom. Odpowiedzialność z tytułu przekazania przez Zamawiającego błędnych, niepełnych lub niewłaściwych informacji i dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy ponosi Zamawiający, a w przypadku gdy Guhring poniesienie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia w oparciu o niewłaściwe dane wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający ponosić będzie z tego tytułu koszty.
 9. W przypadku zgłoszenia wady przez Zamawiającego, zobowiązany jest on umożliwić Guhring sprawdzenie towaru objętego wadą.
 10. W przypadku nieuzasadnionych zawiadomień o wadach, które prowadzą do podjęcia przez Guhring czynności wyjaśniających, związanym ze znacznym nakładem pracy pracowników Guhring lub z poniesieniem znacznych kosztów, w wyjątkowych przypadkach kosztami czynności wyjaśniających może zostać obciążony Zamawiający.
 11. Guhring ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem 12 miesięcy licząc od dnia stwierdzenia wady.

  § 7 Odpowiedzialność całkowita (łączna)

 1. Strony wykluczają jakąkolwiek inną odpowiedzialność z tytułu powstania wad niż ta określona w § 6 niniejszych OWS.

  § 8 Zabezpieczenie dotyczące zastrzeżenia własności

 1. Guhring zastrzega sobie własność przedmiotu dostawy aż do momentu uiszczenia całości ceny przez Zamawiającego. W przypadku braku płatności, Guhring jest uprawniony do odebrania przedmiotu dostawy. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do przeniesienia na Guhring wszelkich istniejących roszczeń dotyczących ewentualnego wydania rzeczy przez osoby trzecie. Zamawiający umożliwi Guhring wejście do pomieszczeń, w których znajduje się towar będący własnością Guhring. Po odebraniu przedmiotu sprzedaży Guhring jest uprawniony do jego sprzedaży; wartości uzyskane ze sprzedaży zostaną rozliczone z zobowiązaniami Zamawiającego.

  § 9 Współdziałanie Zamawiającego

 1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Guhring przy wykonywaniu usługi. W szczególności do:
  1. zapewnienia odpowiedniego dojazdu, transportu, części montażowych i wózków dźwigowych niezbędnych do wykonania usługi;
  2. zapewnienia zamykanego na klucz, zabezpieczonego przed kradzieżą pomieszczenia do przechowywania narzędzi oraz pomieszczenia dla personelu montażowego;
  3. ochrony miejsca montażu i materiałów przed wszelkiego rodzaju szkodliwymi wpływami;
  4. zapewnienia odpowiedniej odzieży ochronnej lub środków ochronnych w utrudnionych warunkach pracy, takich jak szkodliwe opary, gazy, kwasy, pyły, powietrze itp., jak również zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej lub środków ochronnych gdy wymaga tego miejsce wykonania usługi;
  5. przeszkolenia pracowników Guhring z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obwiązujących w miejscu wykonania umowy;
  6. niezwłocznego powiadomienia Guhring gdy pracownicy Guhring ulegną wypadkowi oraz zapewnienia natychmiastowej opieki medycznej;
  7. jeżeli miejsce wykonania usługi znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do uzyskania niezbędnych zezwoleń na wjazd pracowników Guhring do miejsca wykonania usługi, uzyskania niezbędnych zezwoleń wymaganych do wykonania i montażu urządzeń oraz zapoznania pracowników Guhring z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  § 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS dotyczą świadczenia usług i dostawy towarów pomiędzy przedsiębiorcami. Sądem właściwym w przypadku sporów powstałych na gruncie niniejszych OWS jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Guhring, chyba że zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego o właściwości wyłącznej.
 2. Umowa jest realizowana i zawierana w oparciu o przepisy prawa polskiego. Językiem dokumentów i porozumiewania się jest język polski.
 3. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie wskazano inaczej, miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Guhring.
 4. Guhring może wprowadzać wybrane dane Zamawiających do podłączonych baz danych w celu sprawdzenia sytuacji finansowej Zamawiającego.
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków lub umowy zawartej między Guhring a Zamawiającym są lub staną się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.
 6. Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Do pobranie w formie PDF: pobierz

Copyright © 2013 Gühring Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja BROKOM.NET outsourcing IT